Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Pozor na zlaté tele DARWINISTŮ!!

20. 11. 2012 18:10:16
Tento příběh se v minulosti již stal a odehrává se dnes znovu v měřítku daleko větším neb lidé se chovají dle stejných psychologických vzorců. Ale protože Bůh zná lidská srdce, nechal nám o něm záznam ve svém slově- Bibli, a my si tak z něho můžeme vzít ponaučení a vyvarovat se osudové chyby, kterou spáchali tehdy žijící příslušníci izraelského národa.

Je to zřejmě z toho důvodu, že Bůh chce do svého nového „klubu“ přijmout lidi stálé. Lidi, kteří stojí na straně pravdy a určité drobné nepohodlí či netrpělivost nezpůsobí, že začnou fantazírovat a plácat páté přes deváté. Co taky s lidmi, kteří cosi deklarují a po určité době, když je jim dlouhá chvíle, začnou ze svých stanovisek ustupovat a dezinterpretovat to co původně chápali a prohlašovali jinak, tak jak se to zrovna hodí? S takovými nespolehlivými lidmi není dobré pořízení a těžko s nimi lze plánovat a připravovat nějaké dlouhodobé cíle.

Biblická kniha Exodus, líčí velkolepý příběh, jak Bůh vyvedl Židy z egyptského otroctví, pod vedením božího služebníka Mojžíše. Ve 24 kapitole knihy Exodus čteme, jak Mojžíš vystoupil k Bohu na horu Sinaj. Bůh mu krom jiného dal dvě vlastnoručně psané kamenné destičky (Exodus 31:18)

V třicáté druhé kapitole čteme, jak celý tento příběh dopadl. Lidem dole byla dlouhá chvíle a začali pochybovat, zda se Mojžíš vůbec vrátí. Posbírali mezi sebou zlato, nechali z něho odlít zlatého býčka a začali ho prohlašovat za boha, který je vyvedl z Egypta. Když se Mojžíš vrátil a viděl co se děje, rozbil kamenné desky a dále tato biblická kapitola líčí, jak se lid rozdělil na dvě skupiny. Uctívači zlaté sochy zvířete byli pak pobiti mečem Hospodinova lidu.

V tomto příběhu lze vidět paralelu s děním, které zažíváme dnes. Mojžíš byl předobrazem Ježíše Krista, který též vyvedl svůj lid ze zajetí, nyní ovšem nikoli ze zajetí politické nebo státní moci, nýbrž ze zajetí hříchu. Lidé jako skupina se chovají v určitých situacích podobně a valná část jakéhokoliv lidského společenství, pokud jim je dlouhá chvíle, začínají vymýšlet hovadiny.

Kristus po svém vzkříšení vystoupil k Bohu do nebe a stejně jako se ptali Izraelité kde je Mojžíš a proč se tak dlouho nevrací?, začala být dlouhá chvíle i lidem v našem věku, ve věku který počítáme po Kristu. A stejně jako tehdy, tak i dnes si lidé vytvořili náhradu za skutečného živého Boha a tuto modlu z hmoty prohlásili za hodnou uctívání, náboženské úcty a vděčnosti za svoje bytí. Jak příznačné pro naši dobu! Zlatý býček byl ze zlata, tedy z hmoty, která nemá sama o sobě žádnou moc, byla prohlášena za boha, kterému vděčili za vyvedení z egyptského otroctví a za své životy.

Zlaté tele dneška = evoluční teorie (darwinismus)!!

Každý člověk si jistě někdy kladl otázky na smysl našeho života i původ všeho kolem nás. A protože, zhruba po osmnácti stoletích, měli někteří lidé pocit, že se Kristus dlouho nevrací, cítili potřebu vymyslet něco „lepšího“, než biblické podání o stvoření člověka a přírody Bohem. Odpovědí na tuto potřebu se stala Darwinova evoluční teorie a spíše než její opora ve faktech, činí její všeobecné a nekritické přijetí spíše potřeba lidí si nějak vysvětlit náš původ, ale hlavně bez Boha. Vzniká tak potřeba stvořitele nahradit podobným zlatým teletem. Pokud si tedy kladete otázky bytí a smyslu života, hned po ruce přítomný a hbitý evolucionista přispěchá s vysvětlením, které spočívá v tom, že neživý obsah kamenité planety, pod vlivem evolucionistických hromů, blesků, třesků a plesků nějak zázračně ožil (evolucionista samozřejmě vůbec neví jak) a pak už takto oživlá hmota se pomocí mutací a selekcí stále zdokonaluje, až tu nakonec máme přírodu a lidi. Vše vznikalo samo, jen organizací hmoty na základě přírodních zákonů. Nebyl potřeba žádný duch, žádný inteligentní tvůrce, žádný plán, záměr a cíl. Vše jen HMOTA! HMOTA! HMOTA!

Hurá! A máme zlaté tele dnešní doby!

Za dar života a všeho co fenomén života umožňuje prožít (lásku, touhu, sny, štěstí atd.) vděčíme, dle evoluční ideologie, jen hmotě! Z hmoty tak vzniklo lidské vědomí a hmota žádné vědomí nemá, tudíž se není třeba nikomu zodpovídat. Kristus se již nevrátí a lidé mají svoji modlu.

Musím říci, že takové nazírání na naši existenci považuji za naprosto neuvěřitelné a darwinismus jako do nebe volající orgie modlářství. Je třeba uvést, že fanatičtí darwinisté jsou velmi zákeřní, co se diskuze s nimi týká. Rád bych zdůraznil, že u laika je prvotním impulsem otázky na naší existenci a smysl života poněkud hlubší, s tímto počátečním postojem si většinou začínáme klást podobné filozofické otázky. Militantní darwinisté jsou však tak zahleděni do své „svaté evoluční vědy“, že často používají logické klamy a snaží se tyto nepříjemnosti a temná místa jejich temné teorie obejít zpochybněním logiky tazatele. V darwinismu jsou zkrátka určité implikace, a i když evolucionisté dělají jakoby nic, tak tyto implikace výrazně ovlivňují nazírání člověka na svou existenci a přístup k životu, notabene když je tato evoluční tautologie předkládána veřejnosti jako „skutečná a pravá věda“. Evoluční teorie, spíše než věda je apriorní a subjektivní nazírání na náš svět a teprve potom interpretace současných poznatků tak, aby to tomuto apriornímu ateistickému prizmatu vyhovovalo. Klasickým příkladem evolucionistické demagogie může být laikova otázka, jak neživá hmota obživla sama, jak se vytvořila nějaká jednoduchá prvotní buňka z neživých chemických komponentů? Laik po bližším prozkoumání zjistí, že je takřka nemožné, aby takový proces proběhl náhodně. Tento problém nám dává silnou potřebu inteligentní entity, která život stvořila, která věděla co a jak s čím spojit, což náhodné procesy nedokážou. Jsme pořád u základní otázky, proč tu jsme? Pokud se to nemohlo vytvořit samo, musel to vytvořit Bůh. Evolucionista vám lakonicky odpoví, že jeho teorie se netýká vzniku života, že se zabývá vývojem až poté co život vznikne a že tomu nerozumíte! Hlavně do toho netahejte Boha, evoluce platí dál a naše primární filozofická otázka tak zůstane bez uspokojivé odpovědi.

Proč Bůh netvořil evolucí?

Živí tvorové, včetně lidí, se vyznačují silnou touhou po životě. Darwinisté tak mají svého tvořícího boha nebo lépe bohyni. Tato bohyně se nazývá SMRT. Představte si tvora, který v přírodě prchá.... Proč prchá?? Přirozeně pro to, že nechce zemřít. Prchá před nějakými nepříznivými přírodními podmínkami nebo před predátorem. A když bude prchat milion let, tak mu narostou nohy! Nebo křídla! Čili v evoluční ideologii je hlavním motorem „pokroku“ existence SMRTI! Smrt je v tomto vnímání světa jako „konstruktivní síla“, které evoluční věřící vděčí tento krásný svět kolem nás. Když se procházíte v přírodě a je krásné počasí a můžete vnímat tu nádheru kolem, mně osobně vždy připadá, že svět tak krásně „voní“. Je to tedy, dle evoluční teorie, díky pět miliard let trvajícího krvelačného vývoje, kdy se tvorové vzájemně žrali, bojovali o život a o samice a tedy díky SMRTI, která odstranila to špatné a méně vyvinuté metodou pokus - omyl.

Biblická a křesťanská teologie, ale říká zcela něco opačného! Bible, od samého počátku až do konce, zdůrazňuje jeden motiv a tím je život! Život věčný je také motivem křesťanské víry. A naopak bible učí, že smrt v původním stvoření být neměla, smrt je vnímána jako negativní jev!! Apoštol Pavel v páté kapitole Římanům píše: Skrze jednoho člověka totiž vešel do světa hřích a skrze hřích smrt; a tak smrt zasáhla všechny, protože všichni zhřešili. Bible nám tedy říká, že smrt je až důsledkem Adamova hříchu. Pokud by tedy platilo, že Bůh vytvořil tento svět pomocí evolučního vývoje, pak by se Adam již vyvinul jako smrtelný a ze smrtelné opice, která by se zase vyvinula z nějakého nižšího smrtelného předka atd. Pak by v tom Adam byl nevině a smrt by nebyla důsledkem pádu, nýbrž původcem smrti ve stvoření by byl Bůh a Kristova oběť by nebyla třeba.

Kristus když žil zde na Zemi a chodil mezi lidmi, vracel lidem zdraví a dokonce i křísil mrtvé. Léčil chromé, slepé, hluché apod. Pokud by Bůh byl evolucionista, tak by to pochopitelně nedělal neboť právě chromé a nemocné nechává evoluční vývoj zdechnout, aby přežilo to zdravé a správně vyvinuté.

Bohužel i někteří křesťané se snaží ďábelskou evoluční teorii napasovat na křesťanství a biblické podání našeho bytí a původu, ale při bližším zkoumání musíte nutně dospět k názoru, že je to z křesťanského a biblického hlediska naprosto neslučitelné.

Díky Bohu za kreacionismus!

Naštěstí stále existují lidé, kteří nepodlehli evolucionistické indoktrinaci a nechtějí uctívat moderní zlaté tele darwinistů a chtějí zůstat věrní biblickému podání. Musíme si uvědomit, že oba názory jsou pouze interpretací našeho světa, není to věda v pravém slova smyslu. Evolucionisté tedy na základě současných poznatků pouze interpretují dějiny Země a původ naší existence. Ani kreacionisté nedělají nic jiného. Je to z toho důvodu, že nikdo u stvoření světa Bohem nebyl ani z tohoto procesu nemáme nějaký videozáznam. To platí pochopitelně i pro evolucionisty. Kreacionismus je však snaha, fakta a poznatky, které máme k dispozici, vidět v souladu s biblickou zprávou a interpretovat tato fakta v souladu se zprávou o stvoření. Při podrobnějším zkoumání argumentů zjistíte, že argumenty kreacionistů se daleko více opírají o dnes pozorovatelná fakta a jsou pravděpodobnější, než fantastické a spekulativní hypotézy evolucionistů. Rovněž nenajdete nic, co by bránilo vidět naší existenci a historii naší planety v souladu s biblickou zprávou. Tj. od stvoření Adama a Evy přes potopu až po odmítnutí evolucionistických miliard let stáří našeho světa. V České republice na poli seznamování veřejnosti s argumenty kreacionismu dělá již mnoho let velmi záslužnou práci pan Pavel Kábrt. Považuji to za velmi pozitivní neboť jedině tak se lidé mohou seznámit s protiargumenty a mohou nalézat jiný pohled, než nabízí materialistické evoluční náboženství. Pod tímto článkem uvádím několik odkazů na stránky pana Kábrta, kde se můžete s kreacionistickým pohledem na náš svět seznámit blíže.

Až se vrátí Kristus.....

V táboře evolucionistů bude slyšet pláč a skřípění zubů. Nikoli proto, že by evolucionista o něco přicházel, evolucionisté přeci už svého boha-bohyni mají. Mají svojí smrt, mají své kameny v přírodě, mají bakterie požírající citrát (prý důkaz evoluce), mají své slovutné vědce-zástupce nového agresivního ateismu a mají jasné vidění světa, že smrtí vše končí a není z ní žádná naděje. Z čistě formálního hlediska tak evolucionista o nic nepřichází. Implicitní krédo darwinismu je prosté: jezme, pijme, neboť zítra zemřeme. Z hlediska evolučních miliard let je život člověka naprosto bezvýznamný, je úplně jedno zda zemřete zítra nebo za několik let, vše co děláte, koho milujete, o čem sníte je naprosto bezvýznamné.....

Připomeňme také, že o myšlenky darwinismu se opíral Hitler i komunisti při cíleném vyvražďování milionů lidí.

Přestože evolucionisté se často prezentují jako velcí „tvrďáci“ a holedbají se tím, že jsou s evolučně beznadějným postavením člověka naprosto smířeni, já jim jednoduše nevěřím. Každý člověk touží po životě, neboť Bůh vložil tuto touhu člověku do srdce a v koutku duše i těch nejzarytějších evolucionistů je někde doufání v něco lepšího. Věřím, že se Kristus jednoho dne vrátí, stejně jako se vrátil nakonec i Mojžíš ze Sinaje. A stejně jako Mojžíš rozdělil lid na dvě skupiny, tak Kristus nám v evangeliu říká, že po svém návratu rozdělí lidi na ovce a kozly. Tam evolucionisté s hrůzou zjistí, že všechno prohráli. Nikoli proto, že by měla jejich existence skončit – evoluční pohled nenabízí nic jiného než smrt a beznaděj. Prohra darwinistů bude v tom, že založili svůj život na lži, na lživé adoraci hmoty, na tom že se obrátili na falešného boha – hmotu, na novodobé darwinistické zlaté tele. Na boha, který není s to zajistit to, co nabízí skutečný pravý Bůh a tím je především život. Tuto naději však v důsledku svého uctívání hmoty jakožto údajné dárkyně života a přírody kolem nás, příznivci darwinismu definitivně promarní. Dejme si tedy pozor na přehnanou sebejistotu darwinistů, že se větší Mojžíš už nevrátí, pamatujme, že přehnaná sebejistota je znakem pýchy a pýcha jak známo předchází pád. Dejme si pozor, abychom po Kristově návratu, nebyli ve skupině uctívačů zlatého telete darwinistů!

K tomuto tématu uvádím několik internetových odkazů:

Beseda s panem Pavlem Kábrtem na rozhlasové stanici Rádio 7 (audio)

Dokument o tom jak vědci nesouhlasící s ET jsou ze strany darwinistů perzekuováni.(video)

Hlavní argumenty pro stvoření a proti evoluční teorii

Odkrývání-tajemství-života

Cliff! – 18: Promiňte, Dr. Dawkinsi – Kýchání do tajfunu

Autor: Tomáš Peter | úterý 20.11.2012 18:10 | karma článku: 11.78 | přečteno: 1334x

Další články blogera

Tomáš Peter

K uprchlíkům ve světle Nového zákona

Možná očekáváte, že se tento text bude dovolávat lásky k bližnímu, pomoci v nouzi těm, kteří prchají z Afriky, Sýrie a dalších zemí do Evropy. Nu, nebude.

14.9.2015 v 18:09 | Karma článku: 28.08 | Přečteno: 1678 | Diskuse

Tomáš Peter

Podpořte petici!

Dnešní moje krátká poznámka je motivována zprávou, kterou jsem před několika dny zaznamenal, a která mě velmi znepokojila a rozesmutnila.

10.7.2015 v 17:55 | Karma článku: 21.85 | Přečteno: 863 | Diskuse

Další články z rubriky Ostatní

Jaroslav Kvapil

Babiš se chystá k nepřátelskému převzetí státu

Poslechl jsem si na ČT poslední debatu lídrů deseti stran před parlamentními volbami a mohu říct, že mě nikdo z nich ničím nepřekvapil, abych změnil názor na tu či onu stranu. A teď se nabízí otázka – koho tedy volit?

20.10.2017 v 1:04 | Karma článku: 7.18 | Přečteno: 92 | Diskuse

Jana Slaninová

"Milý Andreji": silně provokativní blog, čtení jen na vlastní nebezpečí!

Píšu Ti, chlapče, páč mi děláš starosti. Fakt. Některé lidi netlačíš v botě, ale na mozku. Vrtáš jim hlavou ve dne v noci. Mají z toho velké hlavy. A pak je potíž sehnat čepici. A zima na krku, že jo.

19.10.2017 v 21:00 | Karma článku: 13.57 | Přečteno: 611 | Diskuse

Marek Valiček

Radost jen tak. Třeba na gumě.

"...tak jsem koupila takovej ten balonek na gumě, pastelky a rumový pralinky, zabalila, odnesla na poštu a snad to vyjde."

19.10.2017 v 13:01 | Karma článku: 23.08 | Přečteno: 559 | Diskuse

Jana Slaninová

Domácí recepis proti bolesti hlavy

Jsou dny, kdy vás bolí hlava. Přes den se na lidi vrhají informace jako hladové lišky na králíčky. A v důsledku se hlava brání bolestí a nebo pnutím. A co ji prostě vypnout? Alespoň na chvíli.

19.10.2017 v 12:01 | Karma článku: 11.03 | Přečteno: 240 | Diskuse

Bedřich Marjanko

Malé předvolební zamyšlení

Naše vlast opět žije volbami. Politici se navzájem osočují, podávají žaloby, a hlavně slibují vše možné i mnohdy nemožné. I zdejší blogy se většinou zabívají tímto tématem, což pochopitelné. Dovolím si k tomu i já napsat pár řádků

19.10.2017 v 11:01 | Karma článku: 20.79 | Přečteno: 454 | Diskuse
Počet článků 15 Celková karma 0.00 Průměrná čtenost 1289
Jsem pravičák a demokrat.


Najdete na iDNES.cz

mobilní verze
© 1999–2017 MAFRA, a. s., a dodavatelé Profimedia, Reuters, ČTK, AP. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu MAFRA, a. s., zakázáno. Provozovatelem serveru iDNES.cz je MAFRA, a. s., se sídlem
Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IČ: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328. Vydavatelství MAFRA, a. s., je členem koncernu AGROFERT.